ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐÀI NTB

Đăng 08-05-2020 22:40 bởi Admin tại mục Tin ngành (cập nhật lúc 08-05-2020 22:44)

Hinh-anh

 I.        PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

1.       Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
2.       Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
3.       Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
4.       Quyết định số 700/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
5.       Các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức:
- Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn.
- Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường.
- Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
II.          PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
1. Tài  liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III
- Kiến thức cơ bản dự báo khí tượng trong các giáo trình giảng dạy về khí tượng cơ sở và khí tượng Synop (đối với xét tuyển vào vị trí dự báo viên khí tượng) của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội.
- Kiến thức cơ bản dự báo thủy văn trong các giáo trình giảng dạy về thủy văn đại cương (đối với xét tuyển vào vị trí dự báo viên thủy văn) của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Thủy lợi.
- Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 (Chương 3: Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn).
- Thông tư 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Chương II: Quy định chi tiết gồm mục 1: Thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Mục 2: loại bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn).
- Thông tư 40/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 Quy định về Quy trình, kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường ( Chương II, Chương III, Chương IV từ Điều 06 đến Điều 15).
- Thông tư 41/2016/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2016 Quy định về Quy trình, kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm (Chương II đến Chương X).
2. Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí Quan trắc viên TNMT hạng III và hạng IV
- Quy chế hoạt động của trạm ra đa thời tiết (Ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-KTTVQG ngày 05 tháng 6 năm 2014).
- Hướng dẫn thực hiện Quy trình kỹ thuật và quy định phân công trách nhiệm trong việc cảnh báo giông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 147/QĐ-TCKTTV ngày 25 tháng 3 năm 2019).
- Thông tư số 25/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.
- Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn.
- Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động.
- Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2016 Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.
- Thông tư số 43/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết.
- Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn – bức xạ cực tím.
- Giáo trình Khí hậu Việt Nam (Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Tài nguyên và Môi trường).
- Khí tượng, Thủy văn Đại cương ( Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường)./.
3. Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí Kỹ sư (hạng III) Tại Trạm Ra đa thời tiết.
- Quy chế hoạt động của trạm ra đa thời tiết (Ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-KTTVQG ngày 05 tháng 6 năm 2014).
- Thông tư số 43/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết.
- Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn – bức xạ cực tím.
- Hướng dẫn thực hiện Quy trình kỹ thuật và quy định phân công trách nhiệm trong việc cảnh báo giông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 147/QĐ-TCKTTV ngày 25 tháng 3 năm 2019).
- Cơ sơ kỹ thuật định vị và dẫn dường điện tử, Phạm Văn Tuân, 1997.

- Các tài liệu có liên quan về ra đa thời tiết./.

Tải tài liệu

Đã xem 1636 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...