Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2017
và Đại hội Đảng bộ Đài lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng 29-01-2015 14:28 bởi Admin tại mục Tin Đảng (cập nhật lúc 29-01-2015 14:52)

Hinh-anh

     Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014, của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1502-KH/ĐU ngày 5/11/2014, của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ và Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng ủy Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2017, Đại hội Đảng bộ Đài lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

     I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng nói chung và Đảng bộ Đài nói riêng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đồng thời phát huy dân chủ trong toàn thể cán bộ, đảng viên, vên chức trong toàn Đài.

2. Công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội các chi bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ Đài phải quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 36–CT/TW của Bộ Chính trị là “Tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

3. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận, góp ý cho các dự thảo văn kiện của Đại hội chi bộ, Đảng bộ Đài và Đại hội Đảng cấp trên. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của các chi bộ, Đảng bộ Đài cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ, kết quả thực hiện NQ TW4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay; làm rõ ưu khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ, Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

4. Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới cần bám sát Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26 –HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 1516-HD/ĐU ngày 18/11/2014, của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra tại Đại hội đảng các cấp. Để vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Đài và các chi bộ, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội chi bộ, Đảng bộ Đài.

5. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ, Đảng bộ Đài phải lãnh đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, viên chức; tập trung giải quyết tốt những vướng mắc hay những vấn đề còn tồn tại mà cán bộ, đảng viên, viên chức quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tới từng tập thể và cá nhân trong từng đơn vị.

     II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
1. Nội dung Đại hội
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đài nhiệm kỳ 2015 - 2017, Đại hội Đảng bộ Đài nhiệm kỳ 2015 – 2020 phải thực hiện các nội dung chính sau:
a) Đối với Đại hội chi bộ:
- Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.
- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Đài lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên Đảng bộ Đài; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu của Đảng ủy Đài theo hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và Đảng ủy Đài.
- Bầu chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 (chi bộ KTTV Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận); bầu Bí thư, Phó Bí thư (chi bộ KTTV Phú Yên, Ninh Thuận).

b) Đối với Đại hội Đảng bộ Đài:
- Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Đài nhiệm kỳ 2015-2020.
- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.
- Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đài nhiệm kỳ 2015-2020.
- Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên của Đảng bộ Đài.

2. Hình thức Đại hội
Đại hội Đảng bộ Đài và Đại hội các chi bộ trực thuộc được tổ chức theo hình thức đại hội toàn thể.

3. Thời gian tiến hành Đại hội
a) Đại hội các chi bộ trực thuộc
- Thời gian chuẩn bị nội dung Đại hội: trong tháng 1,2/2015
- Trình Ban Thường vụ Đảng ủy Đài phê duyệt nội dung và nhân sự Đại hội: trong tháng 2/2015;
- Thời gian tiến hành đại hội không quá 01 ngày, hoàn thành trong tháng 3/2015.

b) Đại hội Đảng bộ:
- Thời gian chuẩn bị nội dung Đại hội: Trong quý I/2015
- Trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia phê duyệt nội dung, nhân sự Đại hội: trong tháng 4/2015
- Thời gian tiến hành Đại hội không quá 01 ngày, hoàn thành vào trung tuần tháng 5/2015.

     III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI
1. Công tác triển khai quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy các cấp
a) Các văn bản hướng dẫn
Các văn bản hướng dẫn về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm có :
- Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ;
- Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ;
- Kế hoạch số 1502-KH/ĐU ngày 5/11/2014, của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ và Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Hướng dẫn số 1516-HD/ĐU ngày 18/11/2014, của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra tại Đại hội đảng các cấp

b) Công tác triển khai quán triệt
- Đảng ủy Đài đã gửi tài liệu và chỉ đạo các chi bộ tổ chức quán triệt đến các đảng viên trong tháng 12/2014.
- Các chi ủy triển khai quán triệt trong cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp trong tháng 01/2015; đồng thời nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản để áp dụng đúng trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

2. Chuẩn bị văn kiện và tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện
a) Văn kiện trình đại hội
Văn kiện trình đại hội gồm hai báo cáo chủ yếu : Báo cáo chính trị của Đảng bộ/chi bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy.
Báo cáo chính trị của Đảng bộ/chi bộ phải đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan ; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ/chi bộ với công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ/chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới.
Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, khách quan; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những tồn tại, yếu kém và đề ra thời gian, biện pháp khắc phục.

b) Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện
- Các dự thảo văn kiện cần lấy ý kiến đóng góp của các đoàn thể quần chúng, cán bộ chủ chốt ngoài đảng gồm có: Các dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ, chi bộ; các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ cấp trên Đảng bộ Đài nhiệm kỳ 2015-2020.
- Hình thức lấy ý kiến đóng góp:
Đối với các đoàn thể quần chúng: Đảng ủy, chi ủy gửi văn bản lấy ý kiến các tổ chức đoàn thể cùng cấp.
Đối với cán bộ, đảng viên : các chi bộ tổ chức lấy ý kiến trực tiếp bằng những hình thức thích hợp; có thể sử dụng bằng hình thức thư điện tử và được tổng hợp trao đổi, thông qua tại Đại hội.
- Trong quá trình lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện, dù bằng hình thức nào, phải nhất quán nguyên tắc phát huy dân chủ, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, tránh áp đặt, thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc, coi trọng ý kiến của các đoàn thể quần chúng, viên chức và người lao động.
- Đối với dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Đài và cấp trên Đảng bộ Đài, Đảng ủy Đài sẽ có văn bản tóm tắt nội dung, nêu các vấn đề chính, trọng tâm, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để việc lấy ý kiến được tập trung, tránh dàn trải, tràn lan, kém hiệu quả.

3. Công tác tuyên truyền
Các chi bộ chủ động thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và viên chức tại đơn vị; đồng thời chỉ đạo BCH Công đoàn bộ phận, BCH chi đoàn đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua, lao động sáng tạo, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kết hợp tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015)
BCH Công đoàn Đài, BCH Đoàn cơ sở Đài xây dựng, trình Đảng ủy Đài phê duyệt và triển khai các phong trào thi đua với chủ đề và nội dung phù hợp, hướng mọi hoạt động vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức TW, Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Đài, yêu cầu:

1. Các chi ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công việc cụ thể về Đại hội chi bộ; dự thảo văn kiện Đại hội trình Ban Thường vụ Đảng ủy Đài phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

2. Đảng ủy Đài thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch công việc cụ thể về Đại hội Đảng bộ; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ, trình Đảng ủy Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia thông qua và tiến hành Đại hội đảm bảo thời gian và nội dung yêu cầu.

3. Các tiểu ban phục vụ Đại hội của Đảng ủy Đài chủ động phối hợp triển khai thực hiện các công việc liên quan đại hội; đồng thời hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Đài.

4. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đài theo dõi, giám sát việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, báo cáo kịp thời cho Đảng ủy Đài nếu phát hiện cán bộ, đảng viên, quần chúng có biểu hiện, hành vi vi phạm các qui định của Đảng về công tác bầu cử để kịp thời ngăn chận và xử lý theo quy định.

5.Thường trực Đảng ủy Đài đôn đốc các chi bộ triển khai thực hiện kế hoạch này, đồng thời hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Đài và Đại hội đảng cấp trên; tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Đài về tiến độ thực hiện kế hoạch Đại hội chi bộ, Đảng bộ và những vướng mắc để giải quyết kịp thời.
Kế hoạch này được phổ biến đến từng đảng viên./.T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐÀI

                                                                                             BÍ THƯ


       

                                                                                                               NGUYỄN TẤN HƯƠNG

 

Đã xem 6649 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanHội nghị Công đoàn bộ phận KTTV Khánh Hòa giữa nhiệm kỳ 2012-2017
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...