CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2016 (chủ đề "Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững")

Đăng 05-10-2016 11:25 bởi Admin tại mục Pháp quy (cập nhật lúc 05-10-2016 11:38)

Hinh-anh

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA
___________
Số: 895/KTTVQG-VP
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
_______________________
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016
 
 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia
 
Thực hiện văn bản số 3807/BTNMT-TCMT ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016; để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) năm 2016 với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện Chiến dịch với các nội dung sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2016 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.
- Các hoạt động hưởng ứng trực tiếp, góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường tại đơn vị; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng trong của công tác bảo vệ môi trường của khu vực đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.
2. Nội dung và hình thức
- Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, khu vực đông người.
- Tổ chức các hoạt động cụ thể như: ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước,… tại nơi làm việc hoặc các khu vực công cộng.
- Treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong các ngày từ 20 đến 22 tháng 9 năm 2016.
- Phát động phong trào bảo vệ môi trường tại đơn vị như: Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon, …
3. Tổ chức thực hiện
Các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với các tổ chức đoàn thể của đơn vị, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch năm 2016 và báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm KTTV quốc gia (qua Văn phòng) trước ngày 05 tháng 10 năm 2016 (theo mẫu báo cáo đính kèm).
Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Trung tâm (qua Văn phòng theo số điện thoại 04.39335745) để được hướng dẫn./.
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Trung tâm KTTV quốc gia (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP (TĐKT), H25.
 
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Công Thành
 
 
 
 
 
 
 
ĐƠN VỊ ……………………….
Số:         /……………...
V/v báo cáo kết quả thực hiện
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
_______________________
 
…………………, ngày     tháng       năm 2016
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2016
 
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Tên người liên hệ:                              Email:                   Điện thoại:
1. Công tác chỉ đạo thực hiện
(Nêu rõ các văn bản chỉ đạo của đơn vị triển khai Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013 và các văn bản có liên quan)
2. Chi tiết hoạt động: ( Bao gồm các hoạt động truyền thông, các hoạt động tại hiện trường, …)
- Mô tả hoạt động.
- Địa điểm diễn ra hoạt động.
- Mục đích.
- Các vấn đề tập trung giải quyết.
- Tác động với cộng đồng.
- Các sáng kiến so với các năm trước.
3. Kết quả hoạt động
- Số đơn vị tham gia ( phòng/ trung tâm/trạm)
- Số người tham gia.
- Tổng lượng rác thải thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn).
- Tổng chiều dài rãnh được khoi thông (m).
- Tổng công trình cấp thoát nước (hoặc công trình bảo vệ môi trường được duy tu, bảo dưỡng…)
- Tổng số cây xanh được trồng mới (tổng số cây hoặc ha).
- Diện tích cây xanh được chăm sóc (ha).
- Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi, …
- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền, …
- Các hình thức khác…
4. Những đề xuất, kiến nghị
5. Hình ảnh kèm theo
Ghi chú: Báo cáo (kèm hình ảnh) xin gửi về địa chỉ email: thiduakttvqg@gmail.com
 
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
 Tải về file gốc: Media/fckMedia/doc597/file/Tai%20ve%20file%20goc.doc
 
 

 

Đã xem 7619 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanHội nghị Công đoàn bộ phận KTTV Khánh Hòa giữa nhiệm kỳ 2012-2017
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 1